Somogyvár csodái

A gyönyörű, régi kút Somogyvár jelképe. Ez a táj rejti a csodálatosan tiszta Fonte Libra ásványvizet is.

Napi
folyadékszükséglet

Mitől függ napi folyadékszükségleted? Például attól, hogy kánikula vagy fagyos idő van, egész nap lustálkodsz vagy aktív életet élsz, vékonydongájú vagy erős felépítésű vagy… és rengeteg mástól is.

 

Reál akció játékszabályzat

IDD A LIBRÁT, VIDD A BRINGÁT!

Családi nyeremények a családi ásványvíztől!

Gyűjts össze a FONTE LIBRA ásványvíz csomagolásáról 6 db EAN kódot és a vásárlást igazoló blokkot, mert így nyerhetsz 4 bringát a családnak vagy akár minden nyári napra egy 1,5 literes Fonte Librát!

Főnyeremény: családi kerékpárszett (4 db összecsukható kempingkerékpár)

Második és harmadik díj: nyári szomjoltó az egész családnak (kb. három hónapra elegendő Fonte Libra ásványvíz – 108 l)

A játék 2013. május 15-e és június 15-e között, a Reál Hungária Élelmiszer Kft. üzleteiben a készlet erejéig tart. További információkat a www.fontelibra.hu oldalon találhatsz.

Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

1. Játék neve, szervezői

Jelen szabályzat vonatkozik a Reál Hungária Élelmiszer Kft. és a Fonte Viva Kft. (továbbiakban Szervezők) által meghirdetett „Idd a LIBRÁT, vidd a BRINGÁT” nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a „Részvételi feltételek” pontban meghatározottaknak megfelel, és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.(Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő jogosult a képviseletre, kétség vagy vita esetén a Játékos automatikusan kizárásra kerül.)

A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint a promóciós címkét/termék címkéjét készítő nyomda dolgozói, a dolgozók közvetlen hozzátartozói és megbízottjai.

A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék leírása, menete

Gyűjtsön össze a FONTE LIBRA ásványvíz címkéjén található EAN kódból 6 db-ot, tegye borítékba a vásárlást igazoló blokkal, majd küldje el a Fonte Viva Kft. 8698 Somogyvár, Vasút u. 1. címre, így megnyerheti a főnyereményt: családi kerékpárszett (4 db összecsukható kempingkerékpár). A második és harmadik helyezett nyereménye: nyári szomjoltó az egész családnak (kb. három hónapra elegendő Fonte Libra ásványvíz-csomag – 108 liter)

A borítékra feltétlenül írja rá a nyereményjáték jelmondatát:

„Idd a LIBRÁT, vidd a BRINGÁT”

A borítékon fel kell tüntetni a Játékos nevét és lakcímét, mely adatok megadása kötelező a Játékban való részvételhez.

A Játék résztvevője: az a Játékos, aki a megadott feltételeknek megfelel (lásd: Részvételi feltételek) és 6 db EAN kódot és a vásárlást igazoló blokkot a megadott határidőig beérkezve eljuttat a megadott címre.

Részvételi feltételek: Gyűjtsön össze a FONTE LIBRA ásványvíz címkéjén található EAN kódból 6db-ot és a vásárlást igazoló blokkot, tegye borítékba, majd küldje el a Fonte Viva Kft. 8698 Somogyvár, Vasút u. 1. címre, így megnyerheti a főnyereményt: családi kerékpárszett (4 db összecsukható kempingkerékpár). A második és harmadik helyezett nyereménye: nyári szomjoltó az egész családnak (kb. három hónapra elegendő Fonte Libra ásványvíz csomag – 108 liter)

Egy Játékos korlátlan számú 6 db EAN kódot és vásárlást igazoló blokkot tartalmazó borítékot küldhet be a Játék időtartama alatt.

Azon Játékosok között, akik a megadott határidőig legalább 1 db borítékot beküldtek a 6 db EAN kóddal és vásárlást igazoló blokkal, és pályázatuk érvényes a sorsolás időpontjában, a helyszínen közjegyző jelenlétében kézi sorsolással 3 nyertes és 15 pótnyertes kerül kihúzásra.

4. A Játék időtartama

A nyereményjáték 2013. május 15-től 2013. június 15-ig tart.

A levelek beérkezési határideje: 2013. július 9.

5. Jelentkezés a Játékra

A Játékra a csomagoláson található 6db EAN kód összegyűjtésével és a vásárlást igazoló blokk borítékban beküldésével és a kötelező adatok megadásával lehet jelentkezni. A Játékban való részvételhez a Játékszabályzat feltételeinek elfogadása szükséges.

A jelentkezéssel a Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Fonte Viva Kft. marketingtevékenysége céljából történő bármely módú felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

6. Nyertesek, nyeremények

6.1. Nyertesek

A Nyertesek azok a Játékosok, akik a Játék ideje alatt érvényes pályázato(ka)t küldtek be, és a Játék végén a sorsoláson nyernek.

A tartaléknyertes játékos (kisorsolási sorrendben) abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a kihúzott nyertes nem felel meg az alábbi követelményeknek:

  • a Szervezők dolgozói, ill. közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a játékban, így bebizonyosodik, hogy pályázatuk érvénytelen
  • a beküldött boríték nem tartalmazza mind a 6 db címkén található EAN kódot és a vásárlást igazoló blokkot
  • a beküldő játékos neve vagy címe nincs feltüntetve, illetve olvashatatlan.

6.2. Nyeremény

Főnyeremény: családi kerékpárszett – 4 db összecsukható kempingkerékpár.

Második és harmadik helyezett nyereménye: nyári szomjoltó az egész családnak (kb. három hónapra elegendő Fonte Libra ásványvíz – 108 liter)

A sorsolás időpontja: 2013. július 16. 14 óra.

A sorsolás helyszíne: Fonte Viva Kft. 8698 Somogyvár, Vasút u.1.

A nyereményt a Fonte Viva Kft. előre egyeztetett időpontban, személyesen juttatja el a nyertesnek. A Nyertesek értesítése az általuk a Játékban megadott postai címükön keresztül történik, a nyeremény kisorsolását követő 10 napon belül. Személyes átadás esetén a nyeremény átvételéről kép-, hang- és filmfelvétel készülhet. A nyeremény átadásának helyére történő utazás, továbbá a nyeremény esetleges elszállításának költségei a Játékost terhelik.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele legkésőbb az értesítést követő 60 munkanapig a nyertesnek felróható okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőket e körben semmilyen felelősség nem terheli. A nyereményeket terhelő adókat a Szervezők viselik. A nyeremények más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem válthatóak.

7. A Szervezők felelőssége

A Szervezők kizárják felelősségüket a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli pályázatából, valamint a nyertes részére elküldött értesítés neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Amennyiben a korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen személy törvényes képviselőjének eljárása során vita merül fel a szülők között a képviseleti jog terjedelme, módja, illetve a nyeremény átvétele kapcsán, a nyertes automatikusan kizárásra kerül. A fentiek miatti kizárás okán a Játékos nem jogosult igényt érvényesíteni Szervezőkkel szemben.

Szervezők kizárják felelősségüket a más nevében történő Játékban részvétellel, a nyeremény kézbesítése során a más általi átvétel miatt felmerülő igénnyel kapcsolatosan.

Amennyiben esetlegesen olyan technikai hiba lép fel, amely miatt a Játék tartósan akadályoztatva van, a Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a Játék időtartamát meghosszabbítsák és a szabályzatot e tekintetben módosítsák.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat a Szervezők a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása, valamint kifejezett ez irányú hozzájárulás esetén marketingcélú megkeresések céljából kezelik és dolgozzák fel, amelyhez a Játékos a Játékban való részvétellel feltétel nélkül előzetesen és kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelés során a Szervezők maradéktalanul betartják az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítják.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyertes nevét és lakcímét - városnév feltüntetésével - a Játékszabályzatban leírtak alapján az ott írt részletességgel közzétegyék, mely közzétételhez a Játékos a Játékban való részvétellel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

9. Egyéb

Szervezők fenntartják a jogot jelen szabályzat bármely pontjának vagy egészének megváltoztatására, ha azt technikai, kereskedelmi jellegű vagy a nyilvánosság részéről felmerülő okok megkövetelik. A szabályzat esetleges módosítása a www.fontelibra.hu; www.fonteviva.hu oldalakon lesz megtekinthető.

Budapest, 2013. április 18.